Concello de Esgos

 GAL  | ES  | EN 
marco

Punto de Información Catastral

O 7 de maio de 2005, publicouse no B.O.E a Resolución do 29 de Marzo de 2005, da Dirección Xeral de Catastro, pola que se aproba o réxime de establecemento e funcionamento dos Puntos de Información Catastral

Punto de Información Catastral

PIC: Punto de Información Catastral

O 7 de maio de 2005, publicouse no B.O.E a Resolución do 29 de Marzo de 2005, da Dirección Xeral de Catastro, pola que se aproba o réxime de establecemento e funcionamento dos Puntos de Información Catastral.

Concello de Esgos obtivo autorización para instalación dun PIC asumindo o papel de intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán, o que se lle poderá suministrar toda a información que sobre o mismo exista na base de datos nacional do Catastro.

Este servicio é totalmente gratuito para os veciños do Concello de Esgos.

Pode solicitarse na Casa do Concello: Praza da Souteira, s/n. 32720. Esgos

A base de datos contén información literal e cartográfica e actualizarase dacordo co resultado dos procesos de actualización catastral realizados nas xerencias do Catastro.

 

Servizos a prestar polos PIC

Os servizos os que se pode acceder dende o PIC son os seguintes:

 • Servicio de consulta libre e certificación electrónica dos datos catastrais non protexidos e cartografía dixital.
 • Servicio de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos protexidos, relativos ós bens inmobles da súa titularidade
 • Servicio de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante

 

Datos Catastrales Protexidos e non Protexidos

O art. 51 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario considera como datos protexidos:

 • Datos relativos ós titulares catastrais: nome, apelidos, razón social, código de identificación e domicilio.
 • Datos relativos os bens inmobles: valor catastral e valores catastrais do solo e no seu caso da construcción.

Las entidades gestoras del PIC deben salvaguardar la privacidad de los datos catastrales protegidos de conformidad con la Ley Orgánica del Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre).

Os titulares catastrales que dispoñan de certificado dixital poderán consultar os certificados catastrales dos bens inmobles dos que sexan titulares.

 

Documentación necesaria para solicitar certificado a través do PIC

Datos non protexidos

Calquera persoa pode acceder os datos catastrais non protexidos a través da páxina web de catastro http://www.catastro.meh.es

Datos protexidos

 • Persoas físicas
  • Se o solicitante é o titular catastral
   • Debe acreditar a súa identidade mostrando o seu D.N.I
   • Debe firmar o formulario que se xenera ó consultar os datos protexidos
  • Se o solicitante actúa como representante do titular catastral
   • Debe aprotar autorización do titular catastral [ descargar modelo de autorización ]
   • Debe entregar fotocopia do D.N.I do titular catastral
   • Debe acreditar a súa identidade amosando o seu DNI (ten que estar en vigor)
 • Persoas xurídicas
  • Se o solicitante é o administrador ou representante da empresa
   • Debe acreditar o cargo aportando copia da escritura nos que apareza o seu nomeamento
   • Debe aprotar fotocopia do D.N.I
  • Se o solicitante é un autorizado polo representante da empresa
   • Debe aportar autorización firmada polo administrador ou representante da empresa [ descargar modelo de autorización ]
   • Debe aportar copia dos folios da escritura nos que apareza o nomeamento como administrador ou representate da empresa
   • Debe acreditar a sua identidade amosando o seu DNI (ten que estar en vigor)

 

Casos especiais

Comunidade de bens

No caso de comunidades de propietarios, o presidente da comunidade é quen ostenta a representación da mesma. O cargo deberá acreditarse mediante copia da acta da Xunta de propietarios na que fora nombrado. O administrador da comunidade de propietarios poderá solicitar o certificado sempre que teña autorización do presidente da comunidade.

Herdanzas

Os erdeiros todavía non son titulares catastrais, polo que non poden solicitar certificados de bens inmobles do causante a través do PIC. Teñen interés lexítimo e directo según o artigo 53 do texto refundido da Lei do Catastro, pero éé a xerencia o órgano competente para reconocer este interés e consecuentemente o certificado será expedido exclusivamente pola Xerencia.

Deberán pois, acudir a xerencia aportando a seguinte documentación:

 • 1. Declaración de erdeiros
 • 2. Se non teñen declaración de erdeiros, hai que aportar todos os documentos que se relacionan a continuación:
  • Últimas vontades
  • Testamento
  • Libro de Familia (no seu defecto, documento que demostre o tracto sucesorio co titular catastral)
  • DNI do erdeiro

No caso de solicitar a información unha persoa distinta do erdeiro, deberá aportar a documentación anterior cunha autorización do erdeiro e o DNI. [ descargar modelo de autorización ]

 

Este servizo pode solicitarse en:

Casa do Concello: Praza da Souteira, sn. 32720. Esgos.
Tlfno: 988 29 00 00

Financia
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Concello de Esgos Praza da Souteira s/n, 32720 Esgos (Ourense) Telf. 988290000 Fax: 988290006 info@concelloesgos.com

 Mapa Web  -   Aviso legal  -   Política Cookies 
Depfporn.com (depfile.com) - Download Free Porn from Depfile